Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn

Vind Vandværk

Adresse

Tranebærvej 114, 7500 Holstebro

CVR nr. 26540755
Ejerform Forening
Vandværk på Geus

Vind Vandværk på Geus

Jupiter-id 99973

Besøg Vind Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et stort landområde. 

Vind Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 23 km 
Gennemsnitlig ledningstab 0 %
Forbrugere 160 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 27 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i forskellig dybde. 

Vind Vandværk
Boringer DGU nr. 74.842-01 74.842-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 130 - 142 71 - 77
Geologi Tykt lerlag på 36 meter, samt 3 tyndere lag 2 tynde lerlag med samlet tykkelse på 8 meter

Kildepladsen ligger i mindre skovområde og omgives af byområde med beboelse og dyrkede marker.

Det øverste indvindingsmagasin er kun beskyttet af tynde lerlag.Det dybe indvindingsmagasin er godt beskyttet af tykt lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 25. maj 2020. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 72 % de sidste 5 år. Der er en svag stigning i indvindingen, men stadigvæk en god buffer til fuld udnyttelse af tilladelsen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Indvinding 33.173 33.825 35.463  34.458 35.049 36.920 40.395

Vandbehandling:

Råvandet ledes til samme behandlingsanlæg.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket filter på 20 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 150 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 8 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

40.000

75.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning.

Behandling m3/døgn

400

132

248

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

150

40

74

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der er umiddelbart kapacitet til indvindingen, der er dog større risiko for at trække overfladevand ned i dybere magasiner, hvis al øget indvinding sker fra én boring.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boring

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 30 mg/l

Under 5 mg/l

Der er stor forskel på indhold af aggressiv CO2 i de to indtag. Men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Nitrat

0,66 mg/l i øvre indtag

Ikke målbart

Nitrat indholdet skal overvåges i følges indsatsplanen.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

 

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed omkring 7 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er 2005. Behandlingsanlægget er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Værket er veldrevet.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

God

Nødforsyning til Ørnhøj Vandværk


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Overvåge vandkvaliteten i det øvre indtag i boringen.

2020 - løbende

Etablere en ny boring til det dybe magasin, hvis vandkvaliteten af øvre filter forringes væsentligt eller hvis behovet for indvinding bliver over 50.000 m3/år.

2025-2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.