Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 25 mg/l

Omkring 5 mg/l

Der er aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Påvist BAM i en boring

BAM målt i nogle prøver, dog langt under grænseværdien

Der er ikke påvist pesticider i de øvrige boringer. Boringerne indvinder fra samme magasin, det tyder på den ene boring har utæthed.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 7 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.