Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Vildbjerg Vandværk a.m.b.a.
Adresse

Røddingvej 1A, 7480 Vildbjerg

CVR nr. 26437040
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Vildbjerg Vandværk på Geus
Jupiter-id 99971

Besøg Vildbjerg Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af et byområde, flere landsbyer og et stort landområde. Selskabet har overtaget forsyningsområdet fra Timring Vandværk i forhold til tidligere vandforsyningsplan, derudover er der mindre rettelser, da værket har overtaget forsyningen af enkelte ejendomme fra andre forsyninger.

Vildbjerg Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 280 km 
Gennemsnitlig ledningstab 2 %
Forbrugere 2900 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten fuldt udbygget. Der er 120 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.


Vandværket har 1 kildeplads med 4 boringer.

Vildbjerg Vandværk
Boringer DGU nr. 84.1924 84.1953 84.1954 84.2013
Pumpeydelse m3/time 60 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 44 - 58 46 - 61 49 - 65 47,3 - 65,3
Geologi 2 lerlag med samlet tykkelse på 25 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 29,5 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 32,5 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 29 meter

Kildepladsen omgives af skovområde og marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af 2 lerlag med en samlet tykkelse på 30 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2019 og er gyldig til 1. april 2034. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 98 % de sidste 5 år. Der er stigning i indvindingen, hvorfor den nye tilladelse er på 700.000 m3/år.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Indvinding 504.075 524.607 558.584 585.318 610.805 571.991

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til separate behandlingslinjer med dobbelt filtrering og separate rentvandstanke.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 80 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 80 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstankene er på 920 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 64 m3/time og 1 pumpe på 30 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

1.050.000

600.000

800.000

Der er umiddelbart kapacitet til behovet, dog bliver presset på grundvandsressourcen meget stort, da boringerne ligger tæt.

Behandling m3/døgn

3000

2400

3.200

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

920

720

956

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for udvidelse af behandlingsanlægget, det vil dog i høj grad afhænge af vandbehovet ved nye tilslutninger i landområdet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 25 mg/l

Omkring 5 mg/l

Der er aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Påvist BAM i en boring

BAM målt i nogle prøver, dog langt under grænseværdien

Der er ikke påvist pesticider i de øvrige boringer. Boringerne indvinder fra samme magasin, det tyder på den ene boring har utæthed.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 7 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Men presset på grundvandsressourcen er højt på kildepladsen.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er fra 2018

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og med vedligeholdelsesplan

Økonomi og drift

Meget god

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Aulum Vandværk og Sørvad Vandværk og i løbet 2019 til Herning Vand.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den vestlige del af kommunen.

2020 - løbende

Etablere en ekstra boring/kildeplads med henblik på at sænkning belastning på kildepladsen. 

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.