Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Sunds Vand og varmeværk a.m.b.a.
Adresse

Thorupvej 21a, 7451 Sunds

CVR nr. 41719613
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Sunds Vandværk på Geus
Jupiter-id 97075

Besøg Sunds Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af et byområde og et stort landområde.

Sunds Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 60 km 
Gennemsnitlig ledningstab 9 %
Forbrugere 2000 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten fuldbygget i forsyningsområdet. Der er 39 ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning i området.


Vandværket har 1 kildeplads med 4 boringer.

Sunds Vandværk
Boringer DGU nr. 85.1427 85.1428 85.1436 85.1445
Pumpeydelse m3/time 70 70 70 70
Indvindingsindtag (meter under terræn) 135 - 150 135 - 150 137 - 149 135 - 150
Geologi 8 lerlag på i alt 44 meter, heraf 2 lag på hver 12 meter 8 lerlag på i alt 25 meter, heraf 1 lag på 11 meter 5 lerlag på i alt 30 meter, heraf 1 lag på 12 meter 8 lerlag på i alt 31 meter, heraf 1 lag på 13 meter

Kildepladsen ligger i mindre skovområde og omgives dels af byområde med beboelse dels dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse på 25 - 40 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og gyldig til 1. marts 2046. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 85 % de sidste år. Der er svag stigning i indvindingen. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000
Indvinding 293.495 299.963 299.000 303.015 333.094 316.606 323.343

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 100 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 100 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstanken er på 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 6 frekvenstyrede pumper hver på 50 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

1.226.400

320.000

400.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

4.000

1.000

1.250

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

300

300

378

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten af rentvandstank for sikre en jævn drift af anlægget.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Mellem 5-15 mg/l

Under 5 mg/l

Der er lidt aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er middelhårdt med hårdhed mellem 8 og 9 odH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag, for at sikre en forsat god vandkvalitet. 


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for sikkerforsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god. Beskyttelse og udnyttelse af kildeplads er god.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Filteranlægget er fra 1990. Behandlingsanlægget er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Digitaliseret, har i 2016 og 2017 haft problemer med stort ledningstab pga. brud.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen. Prisen for vand er uændret i flere år. 

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for at etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den østlige del af kommunen.

2020 - løbende

Prisen for bør tilpasses, så eksisterende erhvervsforbrugere fastholdes, og flere storforbrugere finder det attraktivt, at blive tilsluttet.

2020 - 2022


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.