Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Studsgård Vandværk
Adresse

Voldsgårdvej 6A, 7400 Herning

CVR nr. 31139716
Ejerform Forening
Vandværk på Geus Studsgård Vandværk på Geus
Jupiter-id 97074

Besøg Studsgård Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Studsgård Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 20 km 
Gennemsnitlig ledningstab 5 %
Forbrugere 240 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten fuldt udbygget i forsyningsområdet. Der er 9 ejendomme, der har egen forsyning af drikkevand i området.


Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer. Boringerne indvinder fra forskellige grundvandsmagasiner.

Studsgård Vandværk
Boringer DGU nr. 85.953 85.1544
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 19,1 - 25 75 - 90
Geologi Kun sand 2 tynde lerlag og et tykkere lerlag på 10 meter

Kildepladsen er placeret i plantebælte omgivet af marker.

Indvindingsmagasinet til den ene boring er ubeskyttet. Indvindingsmagasinet til den anden boring er beskyttet af 3 lerlag med en samlet tykkelse på 12 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 23. august 2021. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 72 % de sidste 5 år. Der er svag stigning i indvindingen siden 2014

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 65.000  65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Indvinding 44.172 44.096 43.934 46.480 46.480 46.595 49.079

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 10 m3/time og 1 lukket efterfilter på 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 60 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 pumper hver på 10 m3/time og 1 pumpe på 5 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

50.000

67.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

200

180

240

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

60

54

74

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Det kan blive nødvendigt øge behandlingskapaciteten eller supplere med vand fra andet vandværk. Det øgede behov skyldes mange mulige tilslutninger af landbrugsejendomme i forsyningsområdet. Det dog muligt at disse storforbrugere aldrig skal forsynes, derfor kan behovet være overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

DGU nr 85.953

DGU nr 85.1544

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

30-45 mg/l

30-40 mg/l 

5 - 10 mg/l

Indholdet er meget svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er meget højt.

Nitrat

Cirka 30 mg/l

Ikke påvist

5 til 20 mg/l

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Indholdet er under grænseværdien

Pesticider

Påvist DEIA og hexazinon

 Ikke påvist

Påvist DEIA og hexazinon

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Indholdet er under grænseværdien

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

 Ikke påvist

-

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed på ca. 7,5 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten i det dybe magasin er god. Vandkvaliteten i det mere terrænnære magasin er påvirket af overfladeaktivitet.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2009 og er siden løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Ledningsnet er digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Indvinding fra det terrænnære magasin skal begrænses. Der skal etableres en ny boring, som indvinder fra et magasin med bedre kvalitet og beskyttelse.

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.