Stakroge Vandværk

Information om Stakroge Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring.  

Stakroge Vandværk
Boringer DGU nr. 103.1288
Pumpeydelse m3/time 20
Indvindingsindtag (meter under terræn) 70 - 80
Geologi 2 lerlag på i alt 47 meter

Kildepladsen omgives af skovområde og marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af sammenhængende tykt lerlag på 36 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 29. juni 2030. Der er givet tilladelse til øget vandmængde i 2013 til 2015, hvor der var en usædvanlig stor indvinding, da værket leverede vand til et andet vandværk som en del af nødforsyningen. Der er ellers ingen væsentligt udvikling i behovet for vand. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 22.409 40.175 101.715 50.023 21.612 21.308 22.468
Tilladelse 34.000 66.000 66.000 66.000 34.000 34.000 34.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til enkelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede filtre på hver 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 30 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 frekvenstyrede pumper hver på 12 m3/time.