Stakroge Vandværk

Information om Stakroge Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Stakroge Vandværk
Adresse

Stadion Alle 5, 7270 Stakroge

CVR nr. 45102750
Ejerform forening
Vandværk på Geus Stakroge Vandværk på Geus
Jupiter-id 101116

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Stakroge Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 10 km 
Gennemsnitlig ledningstab 4 %
Forbrugere 180 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 2 husstande med egen drikkevandsforsyning i området. 


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring.  

Stakroge Vandværk
Boringer DGU nr. 103.1288
Pumpeydelse m3/time 20
Indvindingsindtag (meter under terræn) 70 - 80
Geologi 2 lerlag på i alt 47 meter

Kildepladsen omgives af skovområde og marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af sammenhængende tykt lerlag på 36 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 29. juni 2030. Der er givet tilladelse til øget vandmængde i 2013 til 2015, hvor der var en usædvanlig stor indvinding, da værket leverede vand til et andet vandværk som en del af nødforsyningen. Der er ellers ingen væsentligt udvikling i behovet for vand. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 22.409 40.175 101.715 50.023 21.612 21.308 22.468
Tilladelse 34.000 66.000 66.000 66.000 34.000 34.000 34.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til enkelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede filtre på hver 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 30 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 frekvenstyrede pumper hver på 12 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

22.000

21.750

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

400

100

99

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

30

30

30

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der forventes ingen ændring i forsyningsbehovet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Under 5 mg/l

Under 5 mg/l

-

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 7 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. De øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Der bygges nyt vandværk i 2019

Ledningsnet

Mindre god

Ikke digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Stabil økonomi, men vandprisen er høj pga. udgifter til nyt vandværk 

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Sønder-Felding Vandværk


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2021 - løbende

Digitalisere ledningsnet og lave en vedligeholdelsesplan.

2021 - 2022


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.