Sørvad Vandværk

Information om Sørvad Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn

Sørvad Vandværk a.m.b.a.

Adresse

Gyvelvej 25, 7550 Sørvad

CVR nr. 31513731
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus

Sørvad Vandværk på Geus

Jupiter-id 99972

Besøg Sørvad Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Sørvad Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 50 km 
Gennemsnitlig ledningstab 5 %
Forbrugere 543 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten udbygget i hele forsyningsområdet. Der er 37 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.


Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer. 

Sørvad Vandværk
Boringer DGU nr. 74.558 74.713
Pumpeydelse m3/time 17 17
Indvindingsindtag (meter under terræn) 23 - 35 33 - 45
Geologi Kun sand Kun sand

Kildepladsen omgives af skovområde.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen har dårlig geologisk beskyttelse.

Indvindingstilladelsen er fra 2018 og gyldig til 1. april 2048. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 76 % de sidste 5 år. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Indvinding 67.859 76.832 68.644 63.999 67.556 68.362 77.534

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til enkelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet fra hver boring filtres gennem hver deres separate lukkede filter på hver 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 100 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvenstyrede pumper hver på 10 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

148.920

69.000

122.000

Der er umiddelbart kapacitet til behovet, dog bliver presset på grundvandsressourcen meget stort og kildepladsen er sårbar, derfor bør indvindingen ske skånsomt.

Behandling m3/døgn

680

350

621

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

100

105

186

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten for sikre en jævn drift af anlægget.

Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032 forudsiger en meget stor tilvækst i området. Derfor kan det blive nødvendigt at udvide kapaciteten eller supplere med vand fra andre værker.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 30 mg/l

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Nitrat

7 - 12 mg/l

9-20 mg/l

Indholdet har en faldende tendens, men viser, at kildepladsen er påvirket af aktivitet på overfladen

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

-

Påvist chloroform langt under grænseværdien

Naturligt forekommende fra nedbrydning i nåleskov i den plantage kildepladsen ligger. Indholdet er faldende og følges fremover i boringerne.

Drikkevandet er blødt med hårdhed omkring 5 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for sikker forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Boringerne er ikke nemt tilgængelige, da de er placeret i tørbrønde.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er fuldt renoveret i 2009

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Prisen for vand er ikke justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Vildbjerg Vandværk


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Plan for udvidelse af kapacitet til at dække fremtidigt behov. 

2023-2025

Taksterne bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes, og flere storforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020-2022

Etablere en ekstra boring med henblik på sænkning af belastning ved indvinding. Undersøgelse af muligheder for alternativ placering af kildeplads eller dybere liggende grundvandsmagasiner

2025-2030

Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.