Sønder-Felding Vandværk

Information om Sønder-Felding Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn

Sønder-Felding Vandværk a.m.b.a.

Adresse

Aagade 20, 7280 Sønder-Felding

CVR nr. 41719613
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Sønder-Felding Vandværk på Geus
Jupiter-id 101115

Besøg Sønder-Felding Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af et byområde og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Sønder-Felding Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 80 km 
Gennemsnitlig ledningstab 4 %
Forbrugere 899 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 45 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området. 


Vandværket har 2 kildepladser med i alt 3 boringer.

Sønder-Felding Vandværk
Kildeplads Vandværksgrund Vandværksgrund Elkær Plantage
Boringer DGU nr. 94.2477 94.2699 103.1771
Pumpeydelse m3/time 40 40 45
Indvindingsindtag (meter under terræn) 86 - 102 83 - 101 84 -96
Geologi 1 tykt lerlag på 29 meter og tyndere lag på få meter 1 tykt lerlag på 30 meter 1 tykt lerlag på 31 meter og tyndere lag på 1 meter

Kildepladsen ved vandværksgrunden er omgivet af byområde med beboelse og naturområde. Kildepladsen i Elkær Plantage er omgivet af skov.

Indvindingsmagasinet er på begge  kildepladser er godt beskyttet af lerlag med en tykkelse på 30 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2014 og gyldig til 1. februar 2044. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 80 % de sidste 5 år. Behovet for vand er steget svagt siden 2012, indvindingen er i 2014 og 2015 mindre end det faktiske behov for vand, da der er leveret vand fra andre vandværker, som del af nødforsyningen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Indvinding 207.906 190.763 131.004 182.259 225.732 233.518 237.902

Vandbehandling:

Råvandet fra kildepladerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 60 m3/time og 1 lukket efterfilter på 60 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstankene er på 440 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvenstyrede pumper hver på 40 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

547.500

230.000

277.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

1200

900

1.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

440

270

325

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 15 mg/l

Under 5 mg/l

Vandbehandlingen er tilpasset.

Pesticider

Desethylatrazin påvist i 2005 i DGU 94.2699 men ikke siden

Ikke påvist

Vurderes ikke være et udtryk for at kildepladsen er sårbar.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 8 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god, og der er mulighed for nye boringer på kildepladsen i Elkær plantage

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2011.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen. 

Beredskab

God

Nødforbindelse til Stakroge Vandværk og Troldhede Vandværk


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den sydlige del af kommunen.

2020 - løbende


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.