Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Snejbjerg Vandværk A.M.B.A.
Adresse Vestervangen 5, 7400 Herning
CVR nr. 32857388
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Snejbjerg Vandværk på Geus
Jupiter-id 97066

Besøg Snejbjerg Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde består af et byområde og et større landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Snejbjerg Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 40 km 
Gennemsnitlig ledningstab 5 %
Forbrugere 1993 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 13 ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning i området.


Vandværket har 2 kildepladser med i alt 3 boringer.

Snejbjerg Vandværk
Kildeplads Vandværksgrunden Vandværksgrunden Plantagen
Boringer DGU nr. 85.1486 85.1967 84.2598-02
Pumpeydelse m3/time 50 50 20
Indvindingsindtag (meter under terræn) 100 - 124

108 - 132

90 - 102
Geologi 3 lerlag med samlet tykkelse på 31 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 36 meter 5 tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter

Kildepladsen på vandværksgrund omgives af byområde med beboelse. Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af et sammenhængende lerlag på ca. 20 meter.

Kildepladsen i plantagen omgives dels af et skovområde og dels af dyrkede marker. Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af flere tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2005 og er gyldig til 1. februar 2035. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 84 % de sidste 5 år. Der er svag stigning i behovet siden 2012.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
Indvinding 288.421 303.255 302.487 293.931 303.370
303.090

Vandbehandling:

Råvandet fra kildepladserne blandes og ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 70 m3/time og 1 lukket efterfilter på 70 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 850 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 30 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

526.000

301.000

402.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

1.400

1.350

1.800

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten.

Rentvandstanke m3

850

405

541

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for udvidelse af behandlingsanlægget. Det vurderes at være muligt indenfor nuværende rammer på vandværksgrunden, at udvide behandlingen. Det er specielt nye boligområder i forsyningsområdet, der giver anledning til forsyningsbehovet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Over 40 mg/l på den ene kildeplads, men under 5 mg/l på den anden kildeplads

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Ikke påvist

Påvist DMS i enkelt prøve

Der er ikke målt DMS i boringerne, da DMS er fundet en enkelt gang i drikkevand, men ikke igen i 2019, tyder det på at én af boringerne indeholder pesticidet.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er middelhårdt med ca. 10 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten i boringerne skal undersøges nærmere, da der er fundet pesticid i drikkevandet. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er af ældre dato, da råvandet er aggressivt forventes at holdbarhed af filtre er begrænset.

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Selskabet skal følge byudvikling og forsyningsbehovet. Der skal laves en plan for at kunne klare forsyningen i fremtiden.

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.