Sandet Vandværk

Information om Sandet Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Andelselskabet Sandet Vandværk
Adresse Solhjemvej 2a, 7270 Stakroge
CVR nr. 14740872
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Sandet Vandværk på Geus
Jupiter-id 101108

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Sandet Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 22 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3 %
Forbrugere 84 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 3 ejendomme i området, som har egen drikkevandsforsyning. Ledningsnettet er fuld udbygget i forsyningsområdet


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i samme dybde.

Sandet Vandværk
Boringer DGU nr. 103.1347-02 103.1347-01
Pumpeydelse m3/time 15 15
Indvindingsindtag (meter under terræn) 73 - 85 73 - 85
Geologi Sammenhængende lerlag på 30 meter lige over indvindingsmagasinet Sammenhængende lerlag på 30 meter lige over indvindingsmagasinet

Kildepladsen omgives af skovområde og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er godt beskyttet af tyk lerlag på 30 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2004 og gyldig til 13. april 2025. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 77 % i 2017. Der er et væsentligt fald i indvindingen siden 2012, som skyldes tab af en stor vandforbruger. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Indvinding 103.014  104.927 60.288 47.656 56.936 66.162

Vandbehandling:

Råvandet fra beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 250 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 11 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

110.000

74.000

74.200

Der er kapacitet til fremtidigt forsyningsbehov

Behandling m3/døgn

600

300

288

Der er kapacitet til fremtidigt forsyningsbehov

Rentvandstanke m3

250

90

90

Der er kapacitet til fremtidigt forsyningsbehov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boring

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

10-20 mg/l

5-10 mg/l

Indholdet er meget svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er middelhårdt med hårdhed mellem 9 og 12 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand. 


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten af grundvandet er god. Der skal laves en ekstra boring af hensyn til forsyningssikkerheden.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er fra 1984, den forventede levetid er af filteranlægget er derfor begrænset.

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Prisen pr kubikmeter vand er lav, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Mindre god

Ingen nødforbindelse


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Lave en vedligeholdelsesplan for behandlingsanlægget og ledningsnettet.

2020 - 2022

Etablere en ekstra boring med henblik på at sikre forsyningssikkerheden eller etablere nødforsyning til andet vandværk.

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.