Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af et mindre byområde og et stort landområde. I forhold til tidligere plan er området begrænset mod vest, da ledningsnettet i dette område ikke er udbygget.

Ørnhøj Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 35 km 
Gennemsnitlig ledningstab 2 %
Forbrugere 383 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten udbygget i det nuværende forsyningsområde. Der er 32 ejendomme med egen drikkevandsforsyning.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 2 kildepladser med i alt 2 boringer.

Ørnhøj Vandværk
Kildeplads Vandværksgrund Overgård
Boringer DGU nr. 84.2239 84.2602-01
Pumpeydelse m3/time 17 17
Indvindingsindtag (meter under terræn) 107 - 113 120 - 135
Geologi 3 tykke lerlag på 12, 15 og 50 meter Tyk lerlag på 81 meter, samt 4 tyndere lag på i alt 14 meter

Kildepladsen ved vandværksgrunden omgives af byområde.

Kildepladsen ved Overgård omgives af dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på begge kildepladser er beskyttet af tykt lerlag. Pejlinger i området ved Overgård udført af Ringkjøbing Amt i 1995 viser, at der hydrologisk kontakt til de terrænnære magasiner. Det vil sige laget ikke er sammenhængende.

Indvindingstilladelsen er fra 2017 og gyldig til 1. september 2032. Der er et lille fald i behovet for vand. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Indvinding 48.856 49.227 50.092 45.870 49.909 47.202

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket filter på 40 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 165 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 8 m3/time.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

148.920

45.000

65.600

Der er umiddelbart kapacitet til behovet. Kildepladserne er dog sårbare, og presset på grundvandsressourcen bliver for stort.

Behandling m3/døgn

800

240

350

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

165

72

105

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Kildeplads by

Kildeplads land

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

30 - 40 mg/l

30 - 40 mg/l

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Nitrat

35 mg/l

2 - 3 mg/l

30 - 35 mg/l

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Pesticider

Påvist DEIA

Påvist Hexazinon

Påvist DEIA og Hexazinon

Indholdet er langt under grænseværdien

Andre miljøfremmede stoffer

Trichlorethylen

0, 14 mg/l

Ikke påvist

0,092 mg/l

Indholdet er faldende i indvindingsfilter. Der påvist indhold over grænseværdien i øvre filter.

Drikkevandet er blødt med hårdhed omkring 5 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet.  Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Mindre god

Der er påvist pesticider i begge boringer, samt trichlorethylen og meget højt nitrat i den ene boring.

Der er ikke kontrolleret for nye pesticider fra boringerne.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er fra 1998.

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Mindre god

Selskabet har haft uforudsete udgifter de senere år. Der er behov for større investeringer i indvindingsanlæg.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Abildå Vandværk og Vind Vandværk

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende, for at øge forsyningssikkerheden

2021 - løbende

Overvåge vandkvaliteten i boring DGU nr. 84.2602 med hensyn til nitrat og Trichlorethylen

Hvert andet år

Etablering af forsyning fra boring på ny kildeplads i Præstbjerg Plantage DGU nr. 74.1158 eller hvis indhold af trichlorethylen eller nitrat viser stigende tendens, Det vil sige der i nederste filter i DGU nr. 84.2602 konstateres et indhold på 0,5 μg/l trichlorethylen eller 42,5 mg/l nitrat.

2025-2030

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde

2019-2020