Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.
Generelle data
Selskabsnavn Kibæk Vandværker A.m.b.A.
CVR nr. 32581293
Ejerform Andelsselskab (-forening)

 

Vandværker under Kibæk Vandværker A.m.b.A.
Vandværker Kastaniealle Vandværk Sandfeldparken Vandværk
Adresse

Kastanie Alle 20, 6933 Kibæk

Bavnehøjen 65A, 6933 Kibæk

Jupiter-id 101110 101111
Vandværk på GEUS

Nordre Vandværk på GEUS

Vestre Vandværk på GEUS

Se hjemmesiden for Herning Vand A/S.

Forsyningsområde består af byområde og et stort landområde. Der er små ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan. Derudover har selskabet i 2018 leveret ca. 10.000 m3 vand til Rishøj Vandværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. I løbet af 2019 forventes det, at leverancen bliver fuld dækning af Rishøj Vandværks forsyningsområde - knap 30.000 m3/år.

Kibæk Vandværks forsyningsstruktur
Vandværker Kastaniealle Vandværk / Sandfeldparken Vandværk
Forsyningsledningsnet 108 km
Gennemsnitlig ledningstab 1 %
Til forbrugere 1397 ejendomme/målere

De to vandværker forsyner samme ledningsnet.

Der er ca. 95 ejendomme i området, som har egen drikkevandsforsyning. Kun opgjort for forsyningsområdet indenfor Herning Kommune.


Selskabet har to vandværker, der leverer til samme ledningsnet. Hvert vandværk har én kildeplads med 2 boringer.

Indvindingstilladelsen er fra 2008 og gyldig til 15. juni 2038. Der er er en jævn stigning i udnyttelse af tilladelsen, som i 2018 blev udnyttet med 91%.

Indvinding m3/år
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000
Indvinding 130.800 185.562 180.221 174.387 189.317 208.419 223.131

Vandværket har to kildepladser med i alt 7 boringer

Kastanie alle Vandværk
Boringer DGU nr. 94.2830 94.3035
Pumpeydelse m3/time 30 30
Indvindingsindtag (meter under terræn) 57 - 75 68 - 80
Geologi 2 lerlag på henholdsvis 11 og 8 meter 4 lerlag med samlet tykkelse på 20 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af lerlag med en samlet tykkelse på ca. 20 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 120 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 16 m3/time.


 

Sandfeldparken Vandværk
Boringer DGU nr. 94.2283 94.2464
Pumpeydelse m3/time 30 30
Indvindingsindtag (meter under terræn) 63,5 - 75,5 54 - 72
Geologi 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 16 meter  1 tyk lerlag på 20 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og skovområde.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af ikke-sammenhængende lerlag på 15 -20 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 150 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 20 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

525.600

230.000

298.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behandling m3/døgn

1200

713

925

Der er kapacitet til fremtidig behov

Rentvandstanke m3

270

214

277

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten for sikre en jævn drift af anlægget.

Der er umiddelbart kun behov for udvidelse af rentvandstanke, men er tale om kraftig forøgelse af behovet. Derfor bør det overvejes at både behandlingsanlæg og indvindingskapaciteten udvides for at sikre jævn drift.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

 

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Ca. 30 mg/l 

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist ved nuværende boringer

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist ved nuværende boringer

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 5,5 og 6 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand. 


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Der er påvist pesticider i grundvandet over indvindingsmagasinet, derfor må presset på ressourcen ikke blive for stor.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt. Kapaciteten af rentvandstanke skal muligvis udvides.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret

Økonomi og drift

God

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Ledningsnettet forsynes af to vandværker.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den sydlige del af kommunen.

2020- løbende

Undersøge muligheder for en mere beskyttet kildeplads uden for byzonen.

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.