Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Andelselskabet Karstoft Vandværk
Adresse Birkemosevej 1a, 6933 Kibæk
CVR nr. 26745853
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Karstoft Vandværk på Geus
Jupiter-id 101109

Se hjemmesiden for Karstoft Vandværk.

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde.

Karstoft Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 40 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3,7 %
Forbrugere 150 ejendomme/forbrugsmålere

Der 33 ejendomme i forsyningsområdet, som har egen forsyning af drikkevand.


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i samme dybde.

Karstoft Vandværk
Boringer DGU nr. 104.2006-01 104.2006-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 51 - 60 51 - 60
Geologi 6 tynde lerlag med samlet tykkelse på 20 meter 6 tynde lerlag med samlet tykkelse på 20 meter

Kildepladsen omgives dels af skovområde og dels dyrkede marker

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse over 15 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2010 og er gyldig til 1. april 2040. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 60 % de sidste 5 år. Der er et fald i indvindingen, hvilket sandsynligvis skylles et fald i forsyning til store landbrug

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Indvinding 65.895 53.711 53.245 52.681 50.969 45.520 49.595

Vandbehandling:

Råvandet fra indtagene ledes til separate filteranlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtreres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 10 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 125 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvenstyrede pumper hver på 15 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

73.000

51.000

74.000

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning. 

Behandling m3/døgn

400

200

288

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

125

59

86

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget, men det er nødvendigt at øge indvindingskapaciteten. Forøgelsen skyldes hovedsageligt nye tilslutninger i landområdet, herunder landbrug. Praksis viser dog, at behovet i landområdet falder, så måske er behovet overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

DGU

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

20-32 mg/l

5-10 mg/l

Indholdet er svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er meget højt.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 8 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand. 


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Presset på grundvandsressourcen kan blive for stort i fremtiden med kun 1 boring. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er fra 1988/1997, da råvandet er aggressivt kan det ikke forventes at holdbarhed af filtre er lang. 

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Kvalitetssikringssystem på papirform. Prisen for vand er ikke tilpasset, så store vandforbrugere kan tiltrækkes.

Beredskab

Mindre god

Ingen nødforbindelse


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020 - 2022

Lave en renoveringsplan for behandlingsanlæg og ledningsnettet.

2021-2022

Etablere en ekstra boring med henblik på at sikre forsyningssikkerheden mindste belastningen eller etablere nødforsyning fra andet vandværk.

2025-2030

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde 2019-2020

Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.