Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.
Generelle data
Selskabsnavn Herning Vand A/S
CVR nr. 35385967
Ejerform Aktieselskab
Vandværk på GEUS Herning Vand A/S på GEUS

 

Vandværker under Herning Vand A/S
Vandværker Nordre Vandværk Vestre Vandværk Østre Vandværk
Adresse Brændgårdvej 22, 7400 Herning Vesterlindvej 36, 7400 Herning Engdahlsvej 11b, 7400 Herning
Jupiter-id 97057 97061 97059
Vandværk på GEUS

Nordre Vandværk på GEUS

Vestre Vandværk på GEUS

Østre Vandværk på GEUS

Se hjemmesiden for Herning Vand A/S.

Forsyningsområdet består af et stort byområde, flere mindre byområder og et stort landområde. Selskabet har overtaget tidligere Gødstrup Vandværks forsyningsområde.

Der er desuden lavet mindre justeringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan, hvor der overtaget enkelte ejendomme fra andre værkers forsyningsområder i yderkanten af forsyningsområdet.

De tre vandværker forsyner samme ledningsnet.

Herning Vand A/S forsyningsstruktur
Vandværker Vestre, Østre og Nordre
Forsyningsledningsnet Cirka 750 km
Gennemsnitlig ledningstab 6 %
Til forbrugere 17.080 ejendomme/målere

Der er enkelte strækninger i yderområder af forsyningsområdet, hvor ledningsnettet ikke er fuldt udbygget. Der er ca. 350 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.


Forsyningen har 3 vandværker med 6 kildepladser og i alt 22 boringer.

I løbet af 2019 forventes at flere boringer på nuværende kildeplads ved vandværksgrund for Nordre Vandværk lukkes og nye boringer på den nye kildeplads ved Løvbakkerne tages i brug. Derfor beskriver planen de nye forhold.

Indvindingstilladelsen er fra 2011 og gyldig til 9. august 2023. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 90 %. Der er ingen væsentligt ændringer i indvindingen.

Indvinding m3/år
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Indvinding 3.753.467 3.7973.368 3.608.900 3.574.532 3.721.750 3.551.717 3.669.484

Vandværket har to kildepladser med i alt 8 boringer

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.908 85.958
Pumpeydelse m3/time 95 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 78 - 90 78 - 90
Geologi 4 lerlag med samlet tykkelse på 25 meter Flere lerlag med samlet tykkelse på 26 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse, institutioner, og grønne arealer.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er beskyttet af flere tynde lerlag med en samlet tykkelse på 30 -40 meter.

Kildeplads ved Løvbakkerne
Boringer DGU nr. 85.2570 85.5350 85.5356 85.5357 85.5358 85.5360
Pumpeydelse m3/time 95 60 60 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 166 - 190 158 - 182 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180
Geologi Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 33 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30 -40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter

Kildepladsen omgives dels af skovområde og naturområde og dels af dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet er på kildepladsen beskyttet af flere tynde lerlag med en samlet tykkelse på 30-40 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Vandet filtres gennem 4 åbne forfiltre på hver 150 m3/time og 4 åbne efterfiltre på hver 150 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstankene er på 6.000 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 90 m3/time og 4 pumper hver på 60 m3/time.


Vandværket har 2 kildepladser med i alt 5 boringer

Kildeplads ved Nørre Lind
Boringer DGU nr. 85.1745 85.1634 85.1746
Pumpeydelse m3/time 30 75 75
Indvindingsindtag (meter under terræn) 62 - 80 66 - 84 68 - 83
Geologi 22 meter terrænnært lerlag Et tyndt terrænnært lerlag på 2 meter Terræn nært lerlag på 9,5 meter

Kildepladsen ligger i et mindre skovområde, der omgives af byområde og dyrkede marker og et mindre skovområde

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er beskyttet af et terrænært lerlag som er meget varierende i tykkelsen og derfor nogle steder måske slet ikke tilstede.

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.1633 85.1683
Pumpeydelse m3/time 77 75
Indvindingsindtag (meter under terræn) 84 - 108 85 - 109
Geologi 45 meter tykt lerlag 30 meter tykt lerlag

Kildepladsen omgives af skovområde og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er beskyttet af tykt lerlag som ligger ca. 35 meter under terræn.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Vandet filtres gennem 4 åbne forfilter á 100 m3/time og 4 åbne efterfiltre á 100 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstankene er på 2.400 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 90 m3/time og 6 pumper hver på 30 m3/time og 1 pumpe på 60 m3/time.


Vandværket har 2 kildepladser med I alt 9 boringer.

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.1201 85.1202 85.1321 85.1319 85.1320 85.1545
Pumpeydelse m3/time 85 85 35 150 150 150
Indvindingsindtag (meter under terræn) 94 - 114 95 - 115 95 - 115 95 - 115 94 - 114 93 - 108
Geologi 2 lerlag på i alt 19 meter 3 tynde lerlag samlet tykkelse på 15 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 9 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 13 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 19 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 8 meter

Kildepladsen omgives af dels byområde og dels af golfbane.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag med samlet tykkelse under 15 meter de fleste steder.

Kildeplads ved Korsørvej
Boringer DGU nr. 85.910 85.944 85.957
Pumpeydelse m3/time 35 35 35
Indvindingsindtag (meter under terræn) 85 - 95 85 - 95 86 - 95
Geologi Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 28 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 16 meter

Kildepladsen ligger byområde med overvegne beboelse.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse på over 15 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved beluftning.

Vandet filtres gennem 6 åbne forfiltre på hver 150 m3/time og 6 åbne efterfiltre på hver 150 m3/time.

Rentvandstankene er på 5.400 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 90 m3/time og 3 pumper hver på 120 m3/time og 1 pumpe på 250 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

7.100.000

3.700.000

7.200.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behandling m3/døgn

38.000

13.600

26.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Rentvandstanke m3

13.800

4.100

7.998

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

 

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Pesticider

BAM og DMS påvist i nogle af boringerne ved Vestre Vandværk i 2018

BAM og DMS påvist i drikkevandet fra Vestre Vandværk i 2018

Indholdet af pesticider er langt under grænseværdien. Resultatet viser, at Kildepladsen Nørre Lind ved Vestre Vandværk er sårbar.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

 

Drikkevandet er middelhårdt med hårdhed mellem 8 og 10 gader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere.

Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Bortset fra kildepladsen ved Vestre er vandkvaliteten meget god.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæggene er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og vedligeholdelsesplan

Økonomi og drift

Meget god

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

3 værker leverer til samme ledningsnet. Nødforbindelse til Hammerum Vandværk, Sunds Vandværk, Snejbjerg Vandværk. I løbet 2019 til Vildbjerg Vandværk.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den centrale del af kommunen.

2021- løbende


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.