Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Haunstrup Vandværk
Adresse Haunstrup Hovedgade 10, 7400 Herning
CVR nr. 26745853
Ejerform Forening
Vandværk på Geus Haunstrup Vandværk på Geus
Jupiter-id 97071

Se hjemmesiden for Haunstrup Vandværk.

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Haunstrup Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 15 km 
Gennemsnitlig ledningstab 9,25 %
Forbrugere Cirka 125 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er ikke udbygget i landområdet, specielt i det vestlige område. 29 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring. Boringen har to indtag i samme dybde.

Haunstrup Vandværk
Boringer DGU nr. 84.2254-01 84.2254-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 54 - 66 54 - 66
Geologi 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 10 meter 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 10 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og gyldig til 1. juni 2016. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 53 % de sidste 5 år. Der er i 2017 en stigning i indvindingen i forhold til tidligere år, som dog nok skyldes et stort ledningstab i 2017 og ikke en reel stigning i behovet for vand. Der er ikke væsentlig udvikling i behovet for vand.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 13.183 12.139 12.246 12.202 13.169 16.401
Tilladelse 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringen beluftes via indblæsning af ren ilt.

Vandet filtreres gennem 1 lukket forfilter på 10 m3/time og 1 lukket efterfilter på 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 50 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 9 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030 - kun husholdning

Behov 2030 - med erhverv i landområdet

Vurdering

Indvinding m3/år

43.800

13.500

15.120

35.500

Der er kapacitet nok til fremtidigt behov. Dog vil presset på boringen blive så stort at, der er risiko for at trække terrænært vand ned til indvindingsmagasinet.

Behandling m3/døgn

200

110

123

290

Der er kapacitet til fremtidigt behov for vandforsyninger til husholdning.

Rentvandstanke m3

50

33

37

87

Der er kapacitet til fremtidigt behov for vandforsyninger til husholdning.

Behovet for øget kapacitet skyldes de manglende tilslutninger i landområde, specielt evt. tilslutning af landbrugsejendomme giver øget behov. Haunstrup Vandværk er dog ikke forpligtet, til at forsyne erhvervsformål i landområdet. 

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

39-50 mg/l

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Sulfat

Svagt stigende 

Under grænseværdien

Viser at kildepladsen er sårbar overfor påvirkninger fra overfladen

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og7 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Kun en boring. Kildepladsen er sårbar overfor påvirkninger fra overfladen, der er dog ingen problemer med vandkvaliteten.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2015.

Ledningsnet

God

Ikke digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Vandværket har digitalstyring og overvågning. Fornuftigt økonomi i forhold til værkets størrelse.

Beredskab

Mindre god

Forsyningen er sårbar overfor forurening af grundvand eller vandværk eller ledningsnet.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Digitalisere ledningsnettet, samt lave en vedligeholdelsesplan for ledningsnettet.

2010 - 2022

Etablere en ekstra boring med henblik på at sænkning af belastning ved indvinding og øge forsyningssikkerheden. Eller etablere nødforbindelse fra andet vandværk.

2025 - 2030


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.