Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Der indvindes med jævn ydelse på boringerne. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og plan for vedligeholdelse.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen. Priserne er tilpasset, så store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S

UV-anlæg på afgang vandværk som kan bruges ved risiko for forurening.

To behandlingslinjer på værker.