Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Hammerum Vand A.m.b.a.
Adresse HI-Park 475, 7400 Herning
CVR nr. 31644313
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Hammerum Vandværk på Geus
Jupiter-id 97072

Se hjemmesiden for Hammerum Vandværk.

Forsyningsområdet består af et større byområde og et mindre landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Hammerum Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 80 km 
Gennemsnitlig ledningstab 6 %
Forbrugere 1940 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Ca. 55 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.


Vandværket har 1 kildeplads med 3 boringer.

Hammerum Vandværk
Boringer DGU nr. 85.2429 85.2460 85.2462
Pumpeydelse m3/time 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 114 - 125 116 - 125 116,5 - 125,5
Geologi Terrænnært lerlag på 18 meter, samt flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter (i alt 37 m) Flere tyndere lerlag med samlet tykkelse på 40 meter. Det terrænnære lerlag ikke så sammenhængende Terrænnært lerlag på 18 meter, samt få meget tynde lerlag med samlet tykkelse på 4 meter 

Kildepladsen omgives af byområde med erhverv og dels dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af tykt terrænnært lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2009 og gyldig til 1. januar 2040. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 78% de sidste 5 år. Der er ingen væsentligt udvikling i indvindingen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 237.974 238.827 233.806 222.944 236.709 233.328 249.695
Tilladelse 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til 2 behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes i beluftningskar.

Vandet filtres gennem 2 åbne forfiltre på hver 40 m3/time og 2 åbne efterfiltre på hver 40 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Der er 2 Rentvandstanke på hver 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 35 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

525.600

240.000

354.000

Der er kapacitet nok til fremtidigt behov

Behandling m3/døgn

1.900

1.900

2.800

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidigt behov

Rentvandstanke m3

600

570

840

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidigt behov

Der er muligvis behov for udvidelse af behandlingsanlægget, men en stor del af det fremtidige behov skyldes, at der i forsyningsområdet er udlagt flere erhvervsområder. Behovet for vand til disse områder kan være overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

14 - 24 mg/l

Under 5 mg/l

Vandbehandlingen er tilpasset.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt mellem 5 og 8 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Der indvindes med jævn ydelse på boringerne. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og plan for vedligeholdelse.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen. Priserne er tilpasset, så store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S

UV-anlæg på afgang vandværk som kan bruges ved risiko for forurening.

To behandlingslinjer på værker.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Det skal vurderes om erhvervsudviklingen i området giver anledning til udvidelse af behandlingskapacitet.

2025 - 2030

Kontrol af vandkvaliteten i udvalgte moniteringsboringer i grundvandsdannede opland, hvert 5. år.

2020, 2025 og 2030

Pejling af vandværkets boringer og sikre at vandværket pumper med jævn ydelse fordelt over døgnet, for at belaste indvindingsmagasinet mindst muligt.

Løbende


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.