Haderup Vandværk

Information om Haderup Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Haderup Vandværk
Adresse Tjørnevej 14, 7540 Haderup
CVR nr. 13250812
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Haderup Vandværk på Geus
Jupiter-id 95831

Se hjemmesiden for Haderup Vandværk.

Forsyningsområdet består af en landsby og et større landområde. Forsyningsområdet er gjort mindre i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Haderup Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 20 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3,8 %
Forbrugere 375 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 25 husstande, der ikke er tilsluttet vandværket i forsyningsområdet.


Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer.

Haderup Vandværk
Boringer DGU nr. 65.651 65.1112
Pumpeydelse m3/time 35 35
Indvindingsindtag (meter under terræn) 32,5 - 36,5 32 - 42
Geologi 2 tynde lerlag med samlede tykkelse på 4 meter 1 lerlag på 11 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og naturområde.

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2018 og er gyldig til 1. maj 2048. Tilladelsen blev øget i 2018, da indvindingen ligger tæt på tidligere tilladelse på 50.000 m3/år. Indvindingen har været jævn siden 2013.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 42.000 48.200 49.600 48.550 49.500 47.175 53.400
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med enkelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtres gennem 1 lukket filtre på 37 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvensstyrede pumper hver på 5 m3/time og 1 pumpe på 35 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

306.600

50.000

69.000

Der er kapacitet til kommende behov

Behandling m3/døgn

800

190

261

Der er kapacitet til kommende behov

Rentvandstanke m3

300

57

78

Der er kapacitet til kommende behov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget. 

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Pesticider

Ikke målt 1,2,4 triazol endnu

ikke påvist andre pesticider

1,2,4 triazol påvist i drikkevandet i 2018

Påvist under grænseværdi. Når der foreligger analyser fra boringerne, skal det vurderes hvilke tiltag, der skal laves.

Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand. 


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

To boringer tæt på hinanden måske påvirket af pesticidet 1,2,4 triazol.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Ledningsnet er digitaliseret

Økonomi og drift

Meget god

Værket er veldrevet. Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Mindregod

Forsyningen er sårbar overfor forurening af grundvand eller vandværk.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Overvåge indholdet af 1,2,4 triazol i grundvandet og vurdere, om det er nødvendigt med tiltag i forhold til ny kildeplads eller andet.

2020 - 2022

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde

2019 - 2020


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.