Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Feldborg Vandværk
CVR nr. 13249628
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Feldborg Vandværk på Geus
Jupiter-id 99968

Se hjemmesiden for Feldborg Vandværk.

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Feldborg Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 12 km 
Gennemsnitlig ledningstab 8 %
Forbrugere Cirka 340 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er fuld udbygget i forsyningsområdet, bort set fra det nordøstlige hjørne.

Der er cirka 40 ejendomme, der ikke er tilsluttet vandværket i forsyningsområdet.


Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i forskellig dybde. 

Feldborg Vandværk
Boringer DGU nr. 75.1142-01 75.1142-02
Pumpeydelse m3/time 15 15
Indvindingsindtag (meter under terræn) 98 - 110 77,5 - 83,5
Geologi 5 lerlag med samlet tykkelse på 21,5 meter 6 lerlag med samlet tykkelse på 35 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af flere lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og er gyldig til 1. september 2046. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 69% de sidste 5 år. Der er ingen væsentlig udvikling i behovet for vand.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 42.321 34.013 36.054 33.331 32.545 37.129
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 15 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 15 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 100 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 pumper hver på 8 m3/time og 1 pumpe på 5 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

65.700

35.000

58.500

Der er kapacitet til kommende behov

Behandling m3/døgn

600

133

223

Der er kapacitet til kommende behov

Rentvandstanke m3

100

40

67

Der er kapacitet til kommende behov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget. 

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Råvand

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

20 - 50 mg/l

2-14 mg/l

Der er stigende indhold af aggressiv CO2 i boringen, hvilket vandbehandlingen skal indrettes efter.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Ander miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 7 og 8 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Se alle analyser for Feldborg Vandværk.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Det er sårbart med kun én boring.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Mindre god

Filteranlægget er fra 1984. Da vandet er aggressivt, kan det ikke forventes af filtrene har lang levetid.

Ledningsnet

God

Digitale kort

Økonomi og drift

mindre god

Der er ingen vedligeholdelsesplan.

Pris for vand er ikke tilpasset for at fastholde erhvervsforbrugere.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Opdatere kvalitetssikringssystemet.

2020-2021

Gennemgang af vandværket med henblik på at lave en renoverings- og investeringsplan.

2021 - løbende

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020-2021


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.