Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et landområde. Området er ændret i forhold til tidligere plan. Herning Vand har overtaget forsyning af nogle ejendomme, der tidligere lå i forsyningsområdet. Der er 6 ejendomme, der overgår til selvforsyning, hvilket betyder, at der kan spares ca. 4 km ledning til disse ejendomme.

Fasterholt Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 10 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3 %
Forbrugere 210 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 7 ejendomme, der ikke er tilsluttet vandværket i forsyningsområdet, hvor de fire ligger langt fra nuværende ledningsnet.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer.

Fasterholt Vandværk
Boringer DGU nr. 94.1944 95.2471
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 86 - 94 86 - 96
Geologi To ler lag med samlede tykkelse på 39 meter 2 lerlag med samlede tykkelse på 34 meter

Kildepladsen omgives af byområde og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet er på kildepladsen, og er godt beskyttet af to lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2009 og gyldig til 1. juni 2023. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 58 % de sidste 5 år. Der er ingen væsentlig udvikling i indvindingen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 26.284 23.568 23.074 22.295 26.168 20.900
Tilladelse 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 10 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 50 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 8 m3/time.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

24.000

23.000

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Behandling m3/døgn

400

92

90

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Rentvandstanke m3

50

28

27

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget til dække behovet i nuværende forsyningsområde.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

3-8 mg/l

Under 5 mg/l

Vandbehandlingen er forholdsvis uproblematisk

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Ander miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 7 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for en lang rækker stoffer. Men der er ikke overskridelser af grænseværdien for nogle stoffer eller stigning i indholdet.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for sikkerforsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Boringerne ligger tæt, men grundvandskvaliteten er meget høj.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt. 

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Pris for vand er ikke tilpasset for at fastholde erhvervsforbrugere.

Beredskab

God

Der er nødforsyning til stor privat indvinder af drikkevand. 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020- løbende

Lave en vedligeholdelsesplan for behandlingsanlæg og ledningsnettet.

2022-2025

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020-2022

Pejling af vandspejl i boringerne og lave en pumpestrategi, der belaster grundvandsstanden mindst muligt.

Løbende