Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.
Generelle data
Selskabsnavn Aulum Vandværk
Adresse Vestergade 9, 7490 Aulum
CVR nr. 14262512
Ejerform Andelsselskab (-forening)
Vandværk på Geus Aulum Vandværk på Geus
Jupiter-id 95829

Se hjemmesiden for Aulum Vandværk.

Forsyningsområdet består af et byområde, mindre landbyområder og et stort landområde. Der er udtaget 3 ejendomme fra forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Abildå Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 114 km 
Gennemsnitlig ledningstab 1 %
Forbrugere 1850 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Cirka 165 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.


Vandværket har 1 kildeplads med 4 aktive boringer.

Aulum Vandværk
Boringer DGU nr. 74.512 74.803 74.933 74.1333
Pumpeydelse m3/time 30 30 50 50
Behandlingslinje 1 1 2 3
Indvindingsindtag (meter under terræn) 22 - 25 55,5 - 71,5 65,5 - 77,8 60 - 70
Geologi 2 tynde lerlag på i alt 5 meter Tykt lerlag på 35 meter Tykt lerlag på 35 meter Tynde lerlag med samlet tykkelse på 27 meter, det tykkeste 10 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og grønne områder

Boringen DGU nr. 74.512 indvinder nær terræn, og er meget dårligt beskyttet. Indvindingsmagasinet til de andre boringer er beskyttet af et tyk lerlag, dog viser geologien i den sidste boring at lerlaget ikke er sammenhængende.

Indvindingstilladelsen er fra 2014 og er gyldig til 1. februar 2044. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 83 % de sidste 5 år. Indvindingen og behovet for vand er stabilt.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 321.145 315.586 308.686 304.139 303.366 320.567 319.437
Tilladelse 750.000 750.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til 3 behandlingslinjer med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

I behandlingslinje 1 filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Vandet fra behandlingslinje 1 ledes til 320 m3 rentvandstank.

I behandlingslinje 2 filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 40 m3/time og 1 lukket efterfilter på 40 m3/time.

I behandlingslinje (3) filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 40 m3/time og 1 lukket efterfilter på 40 m3/time.

Vandet fra behandlingslinje 1 og 2 ledes til 500 m3 rentvandstank.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvensstyrede pumper hver på 60 m3/time.


På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

700.800

320.000

440.000

Der er kapacitet til behovet.

Behandling m3/døgn

2.400

1.220

1.700

Der er kapacitet til behovet.

Rentvandstanke m3

800

365

501

Der er kapacitet til behovet.

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget til dække behovet i nuværende forsyningsområde.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.


Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

Alle op til 3,3 ug/l

Op til 0,2 ug/l

Der er ikke tegn på at indholdet vil komme over grænseværdien. 

Pesticider

0,025 mg/l BAM i 74.512

Ikke påvist siden 2013 

Boringen DGU nr. 74.512 er sårbar overfor påvirkning fa overfladen.

Men der er ikke der er tale om et pesticid, der ikke længere må bruges.

Drikkevandet er meget middelhårdt med hårdhed mellem 8 og 10 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.


Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Udnyttelse af kildeplads og boringer

God

Alle boringer ligger i byområde, men der er god geologisk beskyttelse af kildepladsen.

Placering betyder dog, at der er trussel fra jordforureninger tæt på boringerne.

Boringerne ligger tæt, men magasinet har høj yde evne.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Filteranlæggene er fra henholdsvis 2017, 1995 og 2014. Hele anlægget er renovering i 2017, og vedligeholdes løbende. 

Ledningsnet

God

Der er lavet en plan for renoveringen og investeringer

Økonomi og drift

God

Selskabet har en stabil økonomi, er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

I takstblad for 2019 er kun fastbidrag hævet i overensstemmelse med, at takster for vand bør fastholde eksisterende forbrugere og få flere storforbrugere tilsluttet.

Beredskab

Meget god

Der er flere behandlingslinjer på værket.

Nødgenerator til strøm.

Nødforbindelse med rent vand til og fra Herning Vand og Vildbjerg Vandværk.


I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Taksterne bør yderlige tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes, og flere storforbrugere finder det attraktivt, at blive tilsluttet 

2021-2022

Aulum Vandværk amba skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den nordlige del af kommunen.

2020-løbende

Planlægning af ny kildeplads. Det skal undersøges, om det er muligt at finde en ny kildeplads uden for byzone.

2025-2030

Pleje vandspejl i boringer og lave en pumpestrategi, der påvirker grundvandsstanden mindst muligt.

2020-løbende


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.