Abildå Vandværk

Information om Abildå Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

DGU nr. 84.1859

DGU nr. 84.2273

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

30 mg/l

24 mg/l

2-14 mg/l

Indholdet er meget svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er meget højt.

Nitrat

13 mg/l

20 mg/l

12-14 mg/l

Grundvandet er påvirket af nitrat fra overfladen, hvilket igen tyder på at kildepladsen skal belastet mindst muligt.

Pesticider

Der er sporadisk påvist pesticider i små mængder, specielt BAM

Der er sporadisk påvist pesticider i små mængder, specielt BAM

Der er sporadisk påvist pesticider i små mængder, specielt BAM

Der er tale om pesticider, der ikke længere anvendes og indholdet er langt under grænseværdien, men det viser igen af kildepladsen er sårbar.

Drikkevandet er meget blødt med hårdhed mellem 3 og 4 grader dH. Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Abildå Vandværk. Denne plan beskriver mere detaljeret kildepladsens sårbarhed og tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet.

Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.