Tilbage

Revurdering af miljøgodkendelse af Thornvig Jensen A/S, Hvidelvej 11, 7400 Herning

Herning Kommunen har truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til Thornvig Jensen A/S, Hvidelvej 11, 7400 Herning.
Fristen for at klage udløber 21. oktober 2021

Thornvig Jensens aktiviteter er omfattet af BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingsanlæg.

BAT-konklusionerne for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 17. august 2022.

Afgørelsen fastætter vilkår for til modtagelse og oplagring af olieaffald, olieholdigt spildevand og sand samt rensning af olieholdigt spildevand .

Afgørelsen omfatter alle forurenende aktiviteter på virksomheden, herunder også ikke godkendelsespligtige biaktiviteter.

Læs revurdering af miljøgodkendelsen for Hvidelvej 11, Herning.

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har fire uger til at klage fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt.

De præcise regler for at klage fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Her finder du kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere om, hvordan du klager under punktet 'Klageportalen'.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Henrik Thimsen
Ingeniør
Tlf.: 9628 8103
Send e-mail til mikht@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.