Tilbage

Opførelse af nyt enfamiliehus samt maskinhus, Herningvej 55, 7480 Vildbjerg

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med orangeri og carport samt maskinhus, Herningvej 55, 7480 Vildbjerg.
Klagefristen udløber 21. december 2021

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 165 m² med orangeri og carport samt 195 m² maskinhus.

Enfamiliehuset opføres med en facadebeklædning af spansk naturskifer og matsorte tagsten.

Maskinhuset beklædes med antrazitgrå sinusplader og tagbeklædning af sorte stålplader. Alle eksisterende bygninger nedrives.

Se landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt maskinhus, Herningvej 55, 7480 Vildbjerg.

En landzonetilladelse gives med udgangspunkt i Planloven.

Ansøger og andre med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det fremgår af den enkelte sag, hvornår klagefristen udløber.

Du klager via Klageportalen, som du kan læse mere om på et særskilt punkt her på siden.

Du kan læse mere om muligheden for at klage i hver enkelt tilladelse.

 


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


 

Kontaktinfo

Hanne Agerskov
Byggesagsbehandler
Tlf.: 96288025
Send e-mail til bygha@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.