Tilbage

FREA A/S har søgt om udvidelse og ændring af FREA-anlægget, der blev miljøgodkendt 6. november 2015.

Der ansøges jf. miljøbeskyttelseslovens §33 og §19 om tilladelse til udledning af 25 tons kvælstof til Skjern Å i henhold til ”Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet”. Der etables samtidigt et rensningsanlæg for rensning af udløbsvandet inden nedsivning.
Klagefristen udløber 23. december 2021

Miljøstyrelsen har tildelt Herning Kommune mulighed for at give FREA A/S 25 tons ekstra N til udledning i vandområde 132.
Tilladelsen er givet med baggrund i gennemførte N-reducerende projekter i vandoplandet jf. vandområdeplan og "landbrugspakken - Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet.

For at overholde krav i eksisterende miljøgodkendelse søges der ligeledes om etablering af et rensningsanlæg
til nitrifikation, denitrifikation samt fosforfældning til rensning af udløbsvand fra ørredproduktion inden vandet ledes til nedsivning.

Tillæg til miljøgodkendelse til FREA A/S.

VVM-screeningafgørelse for FREA A/S.

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har fire uger til at klage fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt.

De præcise regler for at klage fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Her finder du kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere om, hvordan du klager under punktet 'Klageportalen'.


Du kan klage over afgørelsen på denne side til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Det vil sige landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø som hovedformål, eller varetager væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Klager sendes ind via Klageportalen.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


 

Kontaktinfo

Ole Damgaard
Ingeniør
Tlf.: 96288083
Send e-mail til mikod@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.