Tilbage

Slagtesvinebruget på Albækvej 45, 7400 Herning, udvider

Ændret produktion, så der fremover udelukkende produceres slagtesvin. Da der i ansøgt drift vil være plads til mere end 2.000 slagtesvin i staldene ad gangen, betyder det, at husdyrbruget bliver omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug, og miljøgodkendelsen derfor skal meddeles efter §16, stk. 2.
Klagefristen udløber 08. december 2021

I forbindelse med udvidelsen søges der om tilladelse til at opføre en ny slagtesvinestald. I ansøgt drift vil der være dyr i den eksisterende hestestald og i den eksisterende slagtesvinestald samt i den nye slagtesvinestald.

Den nye slagtesvinestald indrettes med gangarealer, udleveringsfaciliter og personalefaciliteter, så det kan fungere i sammenhæng med den eksisterende stald. Der søges om op til 1.800 m2 stiareal til grise (produktionsareal)
i den nye stald, så der samlet set vil være 2.955 m2 produktionsareal i ansøg drift.

For oversigt se bilag i miljøgodkendelsen.

§16a miljøgodkendelse Albækvej 45

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler husdyrbrug mm
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.