Tilbage

Dispensation til etablering af undervognsbehandlings-anlæg på Ringkøbingvej 99, 7400 Herning

Herning Kommune meddeler i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 21 dispensation fra afstandskravene.
Klagefristen udløber 27. maj 2021

Herning Bilcenter ApS og Meyer Nielsen Biler har søgt om dispensation fra Autoværkstedsbekendtgørelsen afstandskrav til etablering af anlæg til undervognsbehandling.

Virksomheden ønsker at etablere undervognsbehandling på eksisterende autoværksted på Ringkøbingvej 99 i Herning.

Som udgangspunkt kræver etablering af undervognsbehandling en afstand på mindst 100 meter til et forureningsfølsomt områdes ydre skel.

For autoværksteder etableret før 1. januar 1986 har kommunen dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravet.

Læs dispensation til etablering af undervognsbehandling Ringkøbingvej 99, Herning.

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har fire uger til at klage fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt.

De præcise regler for at klage fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Her finder du kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere om, hvordan du klager under punktet 'Klageportalen'.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Henrik Thimsen
Ingeniør
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 9628 8103
Send e-mail til mikht@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.