Tilbage

Tillæg 31 til spildevandsplanen - Timring

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Timring.
Tillægget bliver meddelt frem til 20. april 2021

Tillægget er udarbejdet på for at flytte placeringen af et regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser.

Læs tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Se brev til Miljøstyrelsen om tillæg 32.

Se bilag 1.1 - oplandskort Timring.

Se bilag 1.2 - udløbsskema Timring.

Se bilag 1.3 - oplandsskema Timring.

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, at du kan klage over kommunens afgørelse. Hvis du klager, skal det fremgå af klagen, hvilken del eller dele af afgørelsen, du vil klage over.

Du skal klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen.

Læs mere om Klageportalen herunder. 


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Jakob Damgaard Frederiksen
Tlf.: 96288158
Send e-mail til mikjf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.