Tilbage

§16b miljøtilladelse, Hodsagervej 45, 7490 Aulum

§16b miljøtilladelse til større produktionsareal samt ny møddingsplads og nyt korn- og frølager.
Klagefristen udløber 05. maj 2021

Der søges om miljøtilladelse af kvægproduktionen på ejendommen beliggende på Hodsagervej 45, 7490 Aulum. Der ønskes mulighed for at udnytte den fleksibilitet, der er mulig iht. husdyrbrugloven og der søges om at anvende eksisterende plansilo i foderlade til produktionsareal.

Der søges om miljøgodkendelse af et produktionsareal i eksisterende stalde svarende til 488 m2. Dertil kommer et overfladeareal af eksisterende gyllebeholder på 255 m2, en eksisterende møddingsplads på 138 m2 og en ny møddingsplads på 252 m2. Samtidig søges om tilladelse til at etablere et korn‐ og frølager på ca. 840 m2.

Læs miljøtilladelsen for Hodsagervej 45, 7490 Aulum.

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Charlotte Böttcher
Miljømedarbejder
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 96288069
Send e-mail til mikcb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.