Tilbage

Skift i dyretype Nørremarkvej 17, 7451 Sunds

Skift i dyretype Nørremarkvej 17, 7451 Sunds
Klagefristen på denne sag udløber 26. august 2020

Ikke godkendelsespligtigt skift i dyretype, skift fra jersey (malkekøer) til kviehotel (tung race) samt op til 20 goldkøer, tung race.

§15 afgørelse Nørremarkvej 17, 7451 Sunds

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.