Tilbage

Kvægbrug på Engebækvej 38 udvider

Ejer ønsker at udvide sin malkekvægsproduktion på Engebækvej 38, Stakroge.
Klagefristen på denne sag udløber 12. marts 2020

Udvidelsen sker i eksisterende stalde, uden at der foretages ændringer i bygningsmassen. Der ændres et mindre staldafsnit med spaltegulvbokse, som skal bygges om til kælvningsbokse med dybstrøelse.

Læs hele miljøtilladelsen for Engebækvej 38, Stakroge her

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


 

Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Miljø og Klima

Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.