Tilbage

Miljøgodkendelse til Jeld-Wen Danmark

JELD-WEN Danmark A/S Nystedvej 2, søger om tillægsgodkendelse til at kontrolfrekvensen for utætheder i posefiltre nedsættes.
Klagefristen er 29. oktober 2019

Der findes posefiltre i udsugningsanlæg fra træbearbejdning. Den nuværende
frekvens er fastsat til én gang om ugen. Der ansøges om, at frekvensen ændres til én gang pr. måned.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter fremstilling og overfladebehandling af døre og karme, og biaktiviteter omfatter fyringsanlæg.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1

Se hele tillægget til miljøgodkendelsen til JELD-VEN Danmark A/s

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har fire uger til at klage fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt.

De præcise regler for at klage fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Her finder du kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere om, hvordan du klager under punktet 'Klageportalen'.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Susanne Andrup Kristensen
Miljø og Klima
Tlf.: 96288066
Send e-mail til miksu@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.