Tilbage

Kommuneplantillæg nr. 34 Oversvømmelsesareal i Herning Kommune på baggrund af Klimatilpasning af Holstebro

Tillæg nr. 34 Klimatilpasning af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen
Klagefristen på denne sag udløber 25. juli 2019

Klimatilpasningsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen
og i ådalen opstrøms byen. Der udlægges derfor oversvømmelsesarealer opstrøms de to nye dæmninger i både Holstebro og Herning Kommuner. Oversvømmelsesarealerne sikres ved retningslinjer i dette tillæg til
kommuneplanen.

Se tillæg til kommuneplantillæg for Oversvømmelsesareal i Herning Kommune på baggrund af Klimatilpasning af Holstebro.

Annonce for tillæg nr. 34

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.