Tilbage

Vandforsyningsplan for Herning Kommune

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand både nu og i fremtiden.
Høringsfristen udløber 28. august 2019

Høring af vandforsyningsplanen:

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand både nu og i fremtiden. Planen fastlægger hvilke vandforsyninger, der skal levere vand til borgere og erhvervsvirksomheder i forskellige områder af kommunen, samt hvilke områder, der ikke kan forsynes med alment vand.

Der er i planen lavet ændringer i forhold til tidligere plan, så flere ejendomme ligger uden for vandværkernes forsyningsområder.

Planen er i høring i 8 uger, hvor du kan komme med bemærkning til forhold, som du mener vi burde tage have taget stilling til i forhold til indhold i planen. F.eks. i forhold til ændring i forsyningsområder.

Du skal sende dine bemærkning til grundvand@herning.dk, så vi har modtaget dem senest den 28. august 2019

Vandforsyningsplan findes kun som en digital plan. Hvis du alligevel ønsker at have en papirversion, kan du udskrive hele eller dele af Vandforsyningsplanen.

Læs hele vandforsyningsplanen for Herning Kommune.

Afgørelsen kan se ved henvendelse til gundvand@herning.dk.

Afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Herning Kommune har i en screening vurderet, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering.

Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, du kan klage over. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af Miljøvurderingslovens bestemmelser.

Klagen skal indgives senest den 31. juli 2019 via Klageportalen.

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288101
Send e-mail til bjgtj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.