Tilbage

§ 16b miljøtilladelse Udholmvej 1

Udholmvej 1 overgår med denne miljøtilladelse til den mere fleksible stipladsmodel. Der bliver ikke opført nye bygninger i forbindelse med tilladelsen.
Klagefristen udløber 09. august 2019

Ansøger ønsker at få en fleksibel miljøgodkendelse til kvægproduktion på Udholmvej 1, 7490 Aulum for at få
størst mulig fleksibilitet med hensyn til sammensætningen af kvægbesætningen. Endvidere lovliggøres nogle
dybstrøelsesarealer i eksisterende bygninger. De eksisterende stalde drives med en fleksibel kvægproduktion
på produktionsarealet.

§ 16b miljøtilladelse Udholmvej 1, Aulum

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.