Tilbage

Horslundvej 12, 7550

Husdyrbruget på Horslundvej 12, 7550 har søgt om miljøgodkendelse til at udvide
Klagefrist udløber 24-09-2019 24. september 2019

Ansøger har søgt Herning Kommune om en § 16a miljøgodkendelse til husdyrbruget på Horslundvej 12, 7550 Sørvad.

Der søges om et fleksibelt dyrehold i eksisterende staldbygninger. Derudover ønskes der opført en ny tilbygning til kostald, ny kalveplads, ny ungdyrstald, tilbygning til eksisterende ungdyrstald, ny plansilo samt en ny gyllebeholder. Se oversigt i bilag 1, miljøkonsekvensrapport.

Der er givet dispensation for afstandskrav til vej samt tilladelse til flytning af dele af vejforløb.

Der ansøges om tilladelse til at flytte den fælles privat vej nord for staldbygningerne samt for afstandskravet til 15 meter fra vej til driftbygninger. Herning Kommune, Teknik og Miljø, Vej, Trafik og Byggemodning har meddelt tilladelse til at flytte en del af Korsbækvej, og der er samtidig meddelt dispensation til afstandskravet til vej.

§16a miljøgodkendlelse Horslundvej 12, 7550 Sørvad

 

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Send anmodning om fritagelse fra Klageportalen

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 


Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.