Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Afvandingsforhold

Såfremt eksisterende grøfter og afvandingsledninger, eller markdræn, hvis beliggenhed påvises af lodsejerne, berøres af anlægsarbejdet, foretages den fornødne retablering eller omlægning ved byrådets foranstaltning og uden udgift for ejerne.

Tilledning af spildevand til vejgrøfter er forbudt.

Projekter til nye eller ændrede vejafvandingsanlæg samt forslag til nye eller omlægning af bestående, fælles vandafledningsanlæg vil blive forelagt en vandløbsret til godkendelse og udgiftsfordeling.