Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Hegn

Fjernelse af flytbare hegn, der når intet andet er fastsat - skal foretages af ejeren, skal være tilendebragt, når dette er nødvendigt af hensyn til anlægsarbejdets udførelse, og 8 dages varsel herom vil blive givet.

Midlertidigt hegn kan opsættes, når der hos byrådet/vejafdelingen er indhentet oplysninger om det nye skels omtrentlige beliggenhed. Endeligt hegn bør ikke opsættes, før jordarbejdet er afsluttet det pågældende sted og det nye skel
endeligt fastlagt.

Hegn mod vej skal rejses helt på egen grund, og levende hegn skal plantes så langt fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen.