Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Aflagte vejarealer m.v.

Såfremt aflagte vejarealer eller medeksproprierede fraskårne arealer overdrages en lodsejer, indlægges disse normalt under lodsejerens tilstødende matrikelnummer.

De overdragne arealer stilles først til lodsejerens rådighed, når byrådet er ophørt med at bruge dem. På befæstede arealer fjerner byrådet asfalt- og stenbelægning, såfremt andet ikke aftales.

De for projektet gældende bestemmelser om fri oversigt, byggelinjer og adgangsbegrænsning på de overdragne arealer vil blive sikret ved tinglyst deklaration.

Lodsejere, der fik tillagt aflagte vejarealer eller fraskårne arealer, må affinde sig med tilstedeværelsen af eventuelle master, kabler eller ledninger på arealerne samt med, at ledningsejernes rettigheder i så henseende sikres ved tinglyst deklaration ved ledningsejernes foranstaltning.