Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Byggelinjer

Såfremt der i forbindelse med ekspropriationen pålægges servitut om byggelinje, sker det med det indhold, at der på det servitutbelagte areal ikke må opføres ny bebyggelse eller foretages genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke må ske tilbygning til eller foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På arealet må heller ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller andre anlæg af blivende art.

Såfremt en bebyggelse ikke opføres med sin jordlinje i fremtidig vejhøjde, må den ikke uden vejbestyrelsens samtykke opføres i byggelinjen, men skal rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen, mindst 1 m.

Der findes ikke lovgrundlag for at yde erstatning for byggelinjepålægget, men såfremt ejeren af det servitutbelagte areal afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren begære arealet overtaget af byrådet mod erstatning. Udgør arealet kun en del af en ejendom, kan ejeren under tilsvarende
omstændigheder som nævnt i lovens § 51, stk. 3 kræve hele ejendommen overtaget.

Begæringen om overtagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at ejeren har fået meddelelse om bestemmelserne, eller - hvis klage er indgivet - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse af klagen er meddelt ejeren. Når særlige grunde foreligger, kan trafikministeren efter forhandling med byrådet tillade, at begæring om overtagelse fremsættes efter udløbet af de nævnte frister.

Afslår byrådet ejerens begæring om hel eller delvis overtagelse af en ejendom, eller opnås ikke enighed om erstatningens størrelse, henvises sagen til afgørelse ved taksationsmyndighederne.