Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Erstatningens udbetaling

Erstatningen udbetales så hurtigt som muligt efter dens endelige fastsættelse.

Såfremt erstatningen for arealafståelse og varige ulemper efter byrådets skøn har en sådan størrelse, at eventuelle panthavere eller andre rettighedshavere kan kræve erstatningen eller andele deraf udbetalt skaffer byrådet oplyst, om sådanne krav fremsættes, og i bekræftende fald vil disse krav blive honoreret først.

Udbetaling af erstatning for midlertidige ulemper kræver ikke panthavernes samtykke.

Erstatninger, der er fastsat pr. arealenhed, udbetales - såfremt andet ikke er bestemt - på grundlag af arealfortegnelsen. Udviser den endelige arealopmåling et større areal, vil erstatningen blive reguleret i overensstemmelse hermed.

Erstatningsbeløbet forrentes simpelt fra den fastsatte dato med en årlig rente, der svarer til den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen.

Udbetalte renter af erstatninger er skattepligtige og indberettes af kommunen til Told og Skat i henhold til bestemmelserne i skattekontrolloven.