Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Overtaksation

Taksationskommissionens kendelse kan af begge parter indbringes for vedkommende overtaksationskommission senest 4 uger efter, at udskrift af kendelsen er modtaget.

Overtaksationskommissionens formand kan dog - når der er særlig grund dertil - efter forud indhentet erklæring fra den anden part tillade, at en sag indbringes for overtaksationskommissionen, uanset at begæringen er fremkommet efter udløbet af 4 ugers fristen.

Byrådet betaler omkostningerne ved overtaksationsforretningen.

Overtaksationskommissionens erstatningsfastsættelse kan i henhold til grundlovens § 73 indbringes for domstolene.

Sagen skal i så fald anlægges ved den landsret, under hvilken ejendommen er beliggende.