Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Erstatningsforslag

Byrådets repræsentanter kan under åstedsforretningen fremsætte forslag til erstatningens fastsættelse med angivelse af de erstatningsposter, som dette omfatter. Sådanne erstatningsforslag fremsættes under forbehold af byrådets ekspropriationsbeslutning og godkendelse i øvrigt.

Erstatningen opdeles sædvanligvis i arealerstatning og ulempeerstatning.

Ulempeerstatningen - eventuelt delt i erstatning for varige ulemper og erstatning for midlertidige ulemper - fastsættes til et eller flere bestemte beløb og indeholder godtgørelse for enhver skade og et hvert tab i anledning af det pågældende anlæg, herunder ejendomsskatter, idet ejeren betaler ejendomsskatter af det eksproprierede areal, indtil dette ved den nærmest følgende årsomvurdering udgår af den pågældende ejendomsansættelse.

Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist af 4 uger efter denne fremføre de synspunkter, de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Såfremt der ikke forud for ekspropriationsbeslutningen er indgået aftale om erstatningens størrelse, eller såfremt sådan aftale ikke godkendes af byrådet, kan byrådet i forbindelse med meddelelsen om ekspropriationsbeslutningen fremsætte forslag til erstatningens fastsættelse med angivelse af en acceptfrist på ikke under 4 uger fra forslagets modtagelse.

Byrådet er ikke forpligtet til at fremsætte erstatningsforslag.