Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Klagemuligheder

Ekspropriationsbeslutning truffet af kommunalbestyrelsen kan indbringes for Planklagenævnet i henhold til Planlovens § 58 stk. 1 nr. 2.

Klagefristen er i alle tilfælde 4 uger fra den dag, beslutningen, eller afgørelsen er meddelt den pågældende. Jf. bekendtgørelse nr. 130 af 28/01/2017 § 2 stk. 1 nr. 1.

Klage over ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning med mindre nævnet beslutter andet jf. bekendtgørelse nr. 130 af 28/01/2017 § 5 stk. 1 nr. 1.

Søgsmål om ekspropriation behandles i første instans ved landsretten. Sagen anlægges ved den ret, under hvilken vedkommende ejendom er beliggende.

Afgørelser, der kan efterprøves af en højere instans, kan ikke indbringes for domstolene, før denne prøvelsesmulighed er udnyttet.

Ønskes sagen indbragt for Planklagenævnet, indsendes klagen til Herning Kommune, som sørger for at videreformidle klagen til Planklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt ved digital kommunikation. Jf. jf. bekendtgørelse nr. 130 af 28/01/2017 § 3.