Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Ekspropriationsbeslutning

Efter behandlingen af eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag træffer byrådet beslutning om, hvorvidt og i bekræftende fald hvorledes ekspropriationen og foranstaltningerne skal gennemføres.

Meddelelse om ekspropriationsbeslutningens indhold og om foranstaltningernes gennemførelse tillige med udskrift af eventuelle i åstedsprotokollen indførte og af byrådet tiltrådte aftaler tilsendes
ved brev ejere og brugere, andre erstatningsberettigede samt andre retligt interesserede, der har givet møde under åstedsforretningen. Meddelelsen vil for hver enkelt indeholde oplysning om, hvilke indskrænkninger, der sker i vedkommendes rettigheder ved ekspropriationen, samt oplysning om
adgangen til at påklage ekspropriationsbeslutningen og om fristen herfor. Eventuelt revideret arealfortegnelse vil medfølge.

Snarest muligt efter, at der er truffet beslutning om ekspropriationen, vil denne ved byrådets foranstaltning blive foreløbig tinglyst på de berørte ejendomme. Denne tinglysning vil - ligeledes ved byrådets foranstaltning - blive slettet igen, når sagens matrikulære berigtigelse er blevet noteret i tingbogen, og endelig tinglysning af eventuelle rådighedsindskrænkninger er sket.

Byrådet foretager snarest muligt efter ekspropriationsbeslutningen indberetning til vurderingsmyndighederne om ekspropriationens omfang, men lodsejeren betaler ejendomsskatter af det eksproprierede areal, indtil dette ved omvurdering udgår af den pågældende ejendoms ansættelse.