Vejledning ved ekspropriationer

Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til byudviklingsformål i Herning Kommune.

Åstedsforretning

Åstedsforretning afholdes i henhold til vejlovens §§ 100 og 101, forinden ekspropriationsbeslutningen tages.

Ved åstedsforretningen fremlægger repræsentanter for byrådet en ekspropriationsplan samt et eksemplar af den arealfortegnelse, der er udsendt sammen med indvarslingen. På grundlag af det fremlagte materiale vil der blive redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang,
herunder over for hver enkelt fremmødt påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre vedkommendes ejendom eller rettigheder, hvorledes adgangsforhold agtes ordnet, og hvilken ordning, der agtes truffet med hensyn til afskårne arealer.

Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, har adgang til under åstedsforretningen eller inden for en frist af 4 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer.

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på vejlovens § 101, stk. 1-4.