Proces og offentlig høring

Proces for projektplanlægning

Forvaltningen arbejder løbende med at realisere Herning Kommunes vindmølleplan gennem arbejdet med projektplanlægning for de udlagte vindmølleområder.

Planlægningen for vindmøller igangsættes først, når der foreligger et anmeldt projekt. Der planlægges kun for projekter beliggende i et område udlagt til opsætning af vindmøller.

Planlægning for vindmøller tager tid. Det er en omfattende proces, der skal gennemføres, inden det besluttes om projektet kan realiseres eller ej.

Du kan læse mere om de gældende regler og planlægning for vindmøller på www.naturstyrelsen.dk

Processen er følgende:

Fase 1: Scoping

 • Udarbejdelse af scoping og indledende analyse. Herved undersøges hvilke aspekter der skal fokuseres på i den kommende planlægning.

Fase 2: Debat

 • Udarbejdelse af debatoplæg.
 • Politisk behandling i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Offentlig debat i minimum 3 uger.
 • Behandling af indkomne ideer og forslag. Orientering herom i Byplanudvalget.

Fase 3: Analyse

 • Udarbejdelse af forslag til lokalplan, forslag til tillæg til kommuneplanen og VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningen på Miljøet.
 • Politisk behandling i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. , som tager stilling til om projektet skal sendes ud i offentlig høring.

Fase 4: Offentlighed

 • Offentlig høring i minimum 8 uger af forslag til lokalplan, forslag til tillæg til kommuneplanen og VVM-redegørelse. Der afholdes et borgermøde om projektet.
 • Behandling af de indkomne bemærkninger og eventuel justering af planforslag.

Fase 5: Vedtagelse

 • Politisk behandling i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som tager stilling til om plangrundlaget for projektet skal endelig vedtages.
 • Vedtages planlægningen endeligt, kan der herefter søges byggetilladelse til opførsel af vindmøller.

Planer og VVM

For at realisere et vindmølleprojekt er det nødvendigt at udarbejde en lokalplan, et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for projektet.

Der kan kun opstilles vindmøller i et af de udlagte vindmølleområder. Planlægningen igangsættes på baggrund af et anmeldt projekt.

Vindmøller over 80 meters totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller VVM-pligtige.

Dette er ensbetydende med at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet inden dette kan realiseres.

VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

 • Mennesker, fauna og flora,
 • jordbund, vand, luft, klima og landskab,
 • materielle goder og kulturarv, og
 • samspillet mellem disse faktorer.

På denne side kan du se Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

I VVM-redegørelser for vindmølleprojekter er fokus især på følgende temaer:

 • Støj og lavfrekvent støj.
 • Skyggekast.
 • Afstandskrav.
 • Visuel påvirkning af naboer og nærmiljø.
 • Visuel påvirkning af landskabet.

De visuelle påvirkninger af naboer, nærmiljø og landskab belyses ud fra visualiseringer. Dette gør det muligt at vurdere hvordan vindmøllerne vil fremstå fra bestemte punkter i omgivelserne, hvis de opsættes. 

Offentlig høring

Planlægningsprocessen for hvert enkelt vindmølleprojekt indeholder to offentlige høringsperioder.

I den første høringsperiode - debatfasen - offentliggøres et debatoplæg, der i korte træk fortæller om det ønskede vindmølleprojekt. Debatfasen varer normalt 3 uger. Der er i debatfasen mulighed for at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning for projektet. Eksempelvis er det muligt at indsende ønsker om visualiseringer fra et bestemt sted, forslag til ændringer af projektet eller andre forhold som ønskes belyst. Fokus er i debatfasen ikke på hvorvidt projektet skal realiseres eller ej. Indsigelser mod projektet skal derfor først indsendes i forbindelse med den offentlige høring af planforslag og VVM-redegørelse.

I den anden høringsperiode - offentlig høring - offentliggøres et forslag til en lokalplan for det konkrete projekt, sammen med et forslag til tillæg til kommuneplanen samt en VVM-redegørelse for projektet. Der vil i denne periode være mulighed for at ytre sin mening om projektet. Herunder hvorvidt du mener, det skal realiseres eller ej. Den offentlige høring varer minimum 8 uger.

Kontaktinfo

Tanja Andreasen
Send e-mail til bekth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.