Rottehandleplan

En effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, kræver en målrettet strategi. Her finder du Herning Kommunes Rottehandleplan, som gælder for 2019-2021.

Status for rottebekæmpelsen

Rotteanmeldelse måned/år
Måned/År 2014 2015 2016 2017 2018
Januar 162

642

360 213 285
Februar 194 310 908 158 194
Marts 190 367 410 198 156
April 149 271 172 148 202
Maj 151 415 173 204 200
Juni 148 249 151 152 130
Juli 142 179 102 159 180
August 229 200 139 156 181
September 369 256 174 226 -
Oktober 474 338 196 275 -
November 676 386 298 277 -
December 458 294 215 211 -

Note: Det høje tal i februar 2016 skyldes, at vi overgik til et ny it-system til håndtering af rottebekæmpelse, og en masse data blev efterregistreret manuelt og er dermed ikke umiddelbart et retvisende udtryk for den faktiske situationen.

Drift og Service hjemtog opgaven fra 1. sept. 2016 - diagrammet viser fra dette tidspunkt (grå søjler) et markant fald i rotteanmeldelser året ud.

År 2017 viser et fald i antallet af anmeldelser, hvor højsæsonen (oktober - marts) ikke har haft så mange anmeldelser som tidligere.

År 2018 viser en lille stigning i januar men ellers en kurve der ligger tæt op ad 2017.

Som tabellen viser, har Herning Kommune haft et markant fald i rotteanmeldelser fra september 2016 og frem og det på trods af at der 27/6- 16 udkom en ny bekendtgørelse, som krævede 3 ekstra tilsyn på landejendomme med rottetilhold samt at ejer, lejer eller dennes repræsentant ved giftudlægning skulle være til stede hver gang ny gift skulle udlægges. Dette krævede ekstra tid og planlægning, hvilket gjorde, at den planlagte effektive kørerute ikke kunne følges. Desuden måtte der ikke bekæmpes med gift længere end 10 m fra bygning, hvilket medførte flere besøg på en ejendom, hvor kilden til rottetilholdet lå ud over 10 m fra bygning.

Den 29/6-17 kom en ny Kemikalielov som gjorde at fælder med gift skulle tilses hyppigere i opstartsfasen, hvilket også gav flere tilsynsbesøg.

Den 29/12-17 kom seneste nye "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter", det er på grundlag af denne bekendtgørelse, den nye Handleplan er udfærdiget.

På trods af disse nye lovgivninger har kommunen med hjemtagelse af opgaven fået et fald i antallet af rotteanmeldelser i år 2017 på 27%.

Der er siden 2015 opsat godt 80 rottespær på Kommunale institutioner jf. lovgivning fra 26/6-2012, investeret i 32 elektroniske fælder, som har været inddraget i bekæmpelsen for at imødekomme kravet om brug af mindre gift. Disse fælder har til dels været anvendt ved akutte anmeldelser samt som forebyggelse ved separering af hovedkloakker for at nedbringe rottetrykket inden der åbnes op til kloakken.

I den første planperiode fra 2015, er der gennemført en målrettet en indsats på følgende områder:

  • Restaurationsområdet blev klædt på til at forebygge rotter og kende tegnene på et evt. tilhold, så der blev anmeldt rotter på et tidligt stadie. Dette har givet mere ro og færre anmeldelser indenfor dette område.
  • Dambrug, hvor der i samarbejd med Miljøstyrelsen er udfærdiget en rapport om hvilke muligheder der er på disse områder og en kortlægning af hvordan disse imødekommes. Dambrugene blev orienteret om hvilke tiltag der ved undersøgelsen viste sig at have effekt i forbindelse med at forebygge rottetilhold.
  • Udbredt forebyggende information både film (Fumle og rotterne), som kan ses på kommunens hjemmeside samt brochurer og personlig information.
  • Deltaget i ERFA gruppe, hvor der er effektiv sparring og vidensdeling med kolleger fra andre kommuner.
  • Vi har etableret et godt samarbejde med Herning Vand, hvor vi arbejder sammen om at bekæmpe rotter orienterer hinanden om tilhold, der skal handles på.
  • Vi mødes én gang årligt med kloakmestrene hvor vi udveksler erfaringer og retningslinjer for hvordan vi arbejder sammen om at handle hurtigt på rottetilhold.
  • Vi har fulgt samtlige relevante efteruddannelses kurser, for at opretholde ny viden på området og håndtering af nye lovgivninger og retningslinjer på området.