Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan, som gælder fra 2018 - 2021.

Tilsynsindsatsen

Tilsynets indhold

Tilsynets indhold Ved et miljøtilsyn kontrolleres, at

 • vilkår, som er fastsat i godkendelser og tilladelser, overholdes 
 • påbud og forbud efterkommes 
 • krav, som er fastsat i bekendtgørelser, regulativer og forskrifter, overholdes.

Ved miljøtilsynet ligger der desuden en opgave i, at

 • sikre, at forurening fra virksomheder, der ikke er reguleret af godkendelser, tilladelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor 
 • vurdere om gældende godkendelser, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i forhold til gældende lovgivning
 • vurdere om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår/påbud 
 • sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven 
 • vejlede om miljølovgivningen og forebyggelse af miljøgener, herunder minimering af affald og ressourceforbrug samt renere teknologi.

I Herning Kommune gælder følgende regulativer og forskrifter for virksomheder og husdyrbrug: 

 • Regulativ for erhvervsaffald 
 • Forskriften "Regler for opbevaring af olie og kemikalier"
Et tilsyn består af
Forberedelse Ved forberedelsen indsamles oplysninger fra tidligere miljøtilsyn, godkendelser, tilladelser, gældende forskrifter og regulativer. Derudover kan der indsamles oplysninger fra f.eks. Affaldsdataregistret om bortskaffet affald og BBR om olietanke. Det er vigtigt at opnå et godt kendskab til virksomhedens produktion. Der udarbejdes en tjekliste for miljøtilsynet.
Fysisk miljøtilsyn

Miljøtilsynet udføres enten:

 • varslet på et tidspunkt, der er kendt af virksomheden eller
 • uvarslet på et tidspunkt, der ikke er kendt af virksomheden.

For miljøgodkendte virksomheder tager miljøtilsynet udgangspunkt i miljøgodkendelsens vilkår. Det vurderes om alle fornødne tilladelser og godkendelser er indhentet og om virksomheden efterlever de miljøkrav, som i øvrigt er fastsat, f.eks. regulativer.

For ikke miljøgodkendte virksomheder vurderes om eventuelle generelle regler, som er fastsat i bekendtgørelser eller regulativer og forskrifter efterkommes samt om virksomheden giver anledning til væsentlig forurening, der skal gribes ind over for.

Tilsynet suppleres løbende med f.eks.: 

 • kontrol af målerapporter (f.eks. støj-, luft og spildevandsmålinger) 
 • kontrol af virksomhedens/husdyrbrugets indberetninger af f.eks. egenkontrol 
 • kontrol af husdyrbrugets produktionsareal. 
 • kontrol af registreringer, f.eks. olietanke.
Afrapportering

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport med information om: 

 • dato for hvornår miljøtilsynet har fundet sted 
 • hvem der har deltaget i tilsynet 
 • hvad der er kontrolleret/besigtiget 
 • kommunens iagttagelser i forbindelse med miljøtilsynet 
 • identifikation af forbedringsmuligheder og overtrædelser 
 • tidsfrist for efterkommelse af håndhævelser 
 • oplysning om eventuel opfølgning.

Oplysninger fra tilsyn bliver offentliggjort på den landsdækkende portal Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk) i overensstemmelse med krav i tilsynsbekendtgørelsen.

Opfølgning Opfølgning på eventuelle overtrædelser kan ske enten ved et fysisk miljøtilsyn eller kontrol af indberetning.

Vi lægger stor vægt på, at alle tilsyn er dialogbaserede, så virksomheder og husdyrbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer. En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning.

Antal tilsyn og tilsynsfrekvens

Kommunen udarbejder hvert år en liste over hvilke virksomheder og husdyrbrug, der omfattet af årets tilsyn. Listen udarbejdes efter reglerne i tilsynsbekendtgørelsen om hyppighed for tilsyn og miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Miljørisikovurderingen, der gennemføres for hver enkelt virksomhed/husdyrbrug, resulterer i en samlet score, der bruges til at fastlægge tilsynsfrekvensen, det vil sige hvor ofte der skal føres miljøtilsyn med den enkelte virksomhed/husdyrbrug.

Miljørisikovurdering
  Parametre i miljørisikovurderingen Vurdering
Sandsynlighed

Systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.

Overholdes miljøregler.

Sandsynlighed for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj systematik.

Sandsynligheden for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget overholder fastsatte miljøregler.

Konsekvens

Virksomheder:

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Husdyrbrug:

Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

Virksomheder:

Udledning til luft, jord- og/eller vandmiljø.

Husdyrbrug:

Husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Afstand til følsomme områder, f.eks. personfølsomme områder, rekreative områder, naturområder, områder med drikkevandsinteresse og vandløb.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængden af opbevarede kemikalier og risikoen for spild til kloak, jord og vandmiljø.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug vurderes opbevaringsforhold for fast og flydende husdyrgødning.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængde og stoffer, der udledes. Der er tale om godkendte, miljøregulerede udledninger.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug fastsættes emissioner ud fra husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Beliggenheden har stor betydning for, hvordan virksomhedens eller husdyrbrugets drift og evt. uheld med farlige stoffer kan påvirke vandindvindingsinteresser, vandløb og søer samt mennesker. Konsekvensen vurderes lavere jo større afstand, der er til følsomme områder.

 

Tilsynsfrekvenser og årligt mål
Virksomhed/husdyrbrug Basistilsyn Prioriteret tilsyn Årligt mål for tilsynsaktiviteten

Virksomheder der er optaget på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1-3, i husdyrbrugloven eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1-3, til godkendelsesbekendtgørelse.

Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i husdyrbrugloven, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, og som ikke er omfattet af felt 2-4.

Basistilsyn i løbet af en 3- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.

Virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i tilsynsbekendtgørelse fra 2016, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7.

Basistilsyn i løbet af en 6- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.
Dambrug Basistilsyn hvert år.   Alle dambrug skal have mindst ét tilsynsbesøg hvert år.

Tilsynstyper

Kommunen udfører forskellige typer tilsyn, som forskelligt omfang og fokus.

Tilsynstype
Basistilsyn Et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens/husdyrbrugets miljøforhold gennemgås. Tilsynet omfatter minimum et tilsynsbesøg.
Prioriteret tilsyn Tilsyn udover basistilsynet, hvor kommunen på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et deltilsyn, et samlet tilsyn eller et kampagnetilsyn. Ved et prioriteret tilsyn kan man nøjes med at koncentrere sig om de miljøforhold, der er særligt vigtige.
Kampagnetilsyn Tilsyn der gennemføres som led i en tilsynskampagne rettet mod en branche eller et miljøtema.
Opstartstilsyn Et samlet tilsyn, som skal gennemføres senest 3 mdr. efter opstart af nyetableret, godkendelsespligtig virksomhed.
Opfølgende tilsyn Tilsyn hvor kommunen følger op på forhold, som er påtalt ved tidligere tilsyn.
Klagetilsyn Tilsyn der gennemføres på baggrund af klager f.eks. fra naboer.
Øvrige tilsyn

Tilsyn som gennemføres efter behov, f.eks.

 • efter miljøuheld
 • forud for en ny miljøgodkendelse eller revurdering af en miljøgodkendelse
 • på baggrund af andre henvendelser end egentlige klager

Tilsynskampagner

Herning Kommune har siden 2014 gennemført to tilsynskampagner om året. En tilsynskampagne er en afgrænset indsats rettet mod en branche eller et miljøtema.

Tilsynskampagner
2017
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2016
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2015
 • Afbrænding af træaffald på trævirksomheder
 • Møddingspladser
2014
 • Store olietanke
 • Olieudskillere

Afrapportering af tilsynskampagner kan ses på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration.

Iht. tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen gennemføre minimum to kampagner om året. Tilsynskampagner for planperioden 2018-21 er ikke fastlagt endnu.

Brancher/temaer for tilsynskampagnerne udvælges på baggrund af kommunens viden om og erfaringer med områder, hvor der er behov for en særlig indsats.

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen Kommunens tilsyn og resultater af tilsynene indberettes løbende til Miljøstyrelsen via Digital MiljøAdministration.